Hyresrätt

Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

Många är de som bor i hyresrätt som drömmer om att få äga sitt eget boende. En möjlighet att göra så är att hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening och att hyresrätten ombildas till bostadsrätt.


   Initiativet till ombildning kan komma antingen från ägaren till hyresfastigheten eller från hyresgästerna själva som då bildar en bostadsrättsförening och visar intresse att köpa fastigheten. En förutsättning för att fastigheten skall kunna ombildas till bostadsrätter är att den ursprungliga fastighetsägaren vill sälja, och att minst 2/3 av hyresgästerna är intresserade av att köpa sin bostadsrätt.

   Ett av de första stegen i att bilda en bostadsrätt är ofta att hyresgästerna i huset undersöker intresset bland varandra för att genomföra en ombildning, eftersom 2/3 måste vara intresserade.
   Om intresset finns att ombilda registrerar hyresgästerna en bostadsrättsförening hos bolagsverket. Bostadsrättsföreningen lämnar sedan in en intresseanmälan för att köpa fastigheten till inskrivningsmyndigheten. Via inskrivningsmyndigheten får fastighetsägaren information om att hyresgästerna är intresserade av att köpa fastigheten och ombilda hyresrätterna till bostadsrätter. Detta förfarande gör att fastighetsägaren, om han är intresserad av att sälja fastigheten, först måste erbjuda bostadsrättsföreningen förköpsrätt.    Intresseanmälan måste förnyas vartannat år.

   För att underlätta processen att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter tar ofta hyresgästerna hjälp av en ombildningskonsult, eller som det också kallas bostadsrättskonsult. Ombildningskonsulten hjälper till med det praktiska kring ombildningen, till exempel:

   Ombildningskonsulten förbereder det inledande arbetet (tar upp intresseanmälan från hyresgästerna, hjälper till att upprätta en bostadsrättsförening, skriva stadgar, tar kontakt med ägaren av fastigheten).
   Ombildningskonsulten upprättar också en ekonomisk plan och ordnar i normalfallet med teknisk besiktning. Förhandlar med fastighetsägaren och banker om förvärvet av fastigheten till bostadsrättsföreningen. Hjälper till med upplåtelsen av bostadsrätterna.

   Avslutningsvis är det är viktigt att komma ihåg att den hyresgäst som inte är intresserad att köpa sin bostad har full rätt att bo kvar i fastigheten som hyresgäst om han eller hon inte vill köpa sin bostad.